Çağrı Merkezi

(0212) 240 60 80

BETEMAR İLERİ GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ DOKTORLAR SAĞLIK YAT. SAN. VE TİC. A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HASTA / DANIŞAN AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Betemar İleri Görüntüleme Merkezi (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) uyarınca kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan kapsamda ve KVKK ile sair mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Bu doğrultuda, kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, değiştirilecek, yeniden düzenlenecek, açıklanacak, aktarılacak, devralınacak, elde edilebilir hâle getirilecek, sınıflandırılacak, üçüncü kişi ya da kurumlara aktarılacaktır.

b) İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Hasta / Danışan Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri : Adı-soyadı, cinsiyeti, gerçek kişinin TC kimlik numarası,Türk Vatandaşı olunmaması halinde Pasaport numarası veya geçici TC kimlik numarası, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Medeni Hal, TC Kimlik Kartı veya Ehliyet fotokopisi

İletişim Bilgileri : Telefon numarası, adres, e-posta adresi, fax numarası

Sağlık Bilgileri : Laboratuvar ve görüntüleme raporları / sonuçları, Muayene verileri, reçete bilgileri, Test sonuçları, tıbbi belgeler, teşhis / tanı belgeleri ve raporları

İşitsel Bilgileri : Çağrı merkezi ile iletişime geçilmesi halinde Ses kayıtları

[1] Finansal Bilgiler : Banka Hesap Numarası

[2] İşlem Güvenliği Bilgileri : Kamera Kayıtları, Ses Kayıtları, IP kayıtları, tarayıcı bilgileri

[3] Diğer : SGK verileri, Özel Sağlık Sigortasına ilişkin veriler vb.

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası; Kamu sağlığının korunması, koruyucu, hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi; İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ; Tıp Merkezi Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi; E-fatura işlemlerinin yapılması; Randevu aldığınız takdirde size bilgi sağlanması ; tıbbi teşhis ve tedavi hizmetlerinde danışan / hastaya özel sağlık çalışmalarının yönetilmesi ; merkeze başvuran hasta / danışanın sağlık hizmeti sırasında gerekli lojistik ihtiyaçlarının cevaplanması ve lojistik faaliyetlerinin yönetilmesi; Sağlık hizmetlerinin finansman işlemlerinin yönetilmesi; Laboratuvar çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi ; Sağlık hizmetlerinin finansman işlemlerinin yönetilmesi; Girişimsel Radyoloji faaliyetlerinin yürütülmesi ;Vermiş olduğumuz hizmetlere ilişkin sorun, şikayet ve diğer süreçlere cevap verme; Radyoloji hizmetlerinin planlanması ve hizmetlerin yürütülmesi ; İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; İlaçlı röntgen hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi ; Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi; danışanların görüntüleme merkezleri arasında lojistik hizmetlerinin sağlanması; Risk yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; Hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve değerlendirme / analiz çalışmalarının yapılması ; Görüntüleme ve çekim hizmetlerinin sağlanması, planlanması ve yürütülmesi ; Hizmetlerimizin tanıtımı, pazarlanması ve reklam çalışmalarının gerçekleştirilmesi; Hukuk işlerinin takibi ; Sağlık personelleri tarafından kimlik doğrulanması; Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla değerlendirme faaliyetlerinin yapılması; Nükleer Tıp hizmetlerinin sağlanması ve yönetilmesi; Özel sigorta şirketleri ile sigorta işlemlerinin yürütülmesi; iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi; Şirketimizin insan kaynakları ve halkla ilişkiler politikalarının yürütülmesi, iş başvuru yapmanız halinde değerlendirme yapılması, çalışanımız olmanız halinde kanuni ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ; Şirketimizi ziyaret ettiğinizde güvenliğin sağlanması; kimliğinizin tespit edilmesi ve kablosuz ağa bağlantınızın sağlanması; Şirketimizden bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması; ürün veya hizmet satın almanız halinde bu satış veya hizmet sözleşmesinin ifası; bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenecektir.

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ; 5. ve 6. maddede öngörülen hükümler doğrultusunda aktarılacaktır:

Mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla ; Sağlık Bakanlığı, bağlı alt birimleri ve aile hekimliği merkezleri, özel sigorta şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, mahkemeler ile,

Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu ve doktorlar, bağlı olduğunuz ve / veya çalışmakta olduğunuz kurum ile,

Nükleer Tıp işlemlerinin yapılması halinde ; Neolife Tıp Merkezi ve/veya Sonomed Tıbbi Görüntüleme Merkezi ile,

Patoloji işlemlerinin yapılması halinde ; Polat Patoloji Laboratuvarı ile,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler ile,

Hizmetlerinden yararlanılan tedarikçilerimiz ile,

Betemar’ın bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şirketler, hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ile,

Betemar ile sağlık hizmeti kapsamında işbirliği içerisinde olunan tıp hekimleri ile,

Betemar’ın iş ortağı ve ticari bağı olan, hizmetlerinden faydalandığımız BETEMAR İLERİ GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ DOKTORLAR SAĞLIK YAT. SAN. VE TİC. A.Ş. ile,

İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile,

Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile,

Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

e) Yurtdışına Aktarım

KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenen kişisel verileriniz ve yine KVKK’nın 6 (3) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenen kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili sair mevzuat başta olmak üzere düzenlemelere uygun olarak işlenmekte ve hiçbir koşulda yurtdışına aktarılmamaktadır.

f) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, Çağrı Merkezi faaliyetleri, internet, fiziksel mekanlar ve benzeri kanallar yolu ile otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve şekilde elde edilmektedir:

İnternet sitesi üzerinden form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.

Merkezlerimizden tıbbi hizmet alınması ve hizmetlerin sağlanması amacı ile kayıt, sonuç ve sair işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Merkezimizin ziyaret edilmesi.

Çağrı merkezi aracılığıyla gerçekleştirilen telefon görüşmelerinde ses kaydı alınması.

Müşteri ziyaretleri, kartvizit paylaşımı yapılması, pazarlama ve işbirlikleri faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

Betemar İleri Görüntüleme Merkezi’nce toplanan kişisel verilerinizin hukuki sebebi;

Kişisel verilerinizin işlenmesi, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 2219 Sayılı Hususi Hastaneler Kanunu hükümlerinde açıkça belirtilen ve öngörülen haller ile Özel Hastaneler Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği, Hasta Hakları Yönetmeliği hükümlerinin yerine getirilmesi, Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname mevzuatlarından kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin gerçekleştirilmesi ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi sebeplerine dayanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın işlenemez. Ancak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesi 3. fıkrasında açıkça belirtildiği gibi sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

g) Kişisel Verilerinizin Muhafaza Edileceği Süre

KVKK’ya uygun olarak işlediğimiz kişisel verileriniz, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya talebiniz üzerine Şirket’imiz tarafından KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hâle getirilecektir. Kişisel verilerinizi saklamamızı gerektiren; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesı̇ ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edı̇lmesı̇ Hakkında Kanun başta olmak üzere her türlü mevzuat kapsamındaki sorumluluklarımız saklıdır.

h) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız ve Başvurunuz

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma doğrultusundaki talebinizi (tercihen web sitemizde yer alan ilgili kişi başvuru formundaki bütün bilgileri doldurmak suretiyle); ““19 Mayıs, 19 Mayıs Cd. No:4, 34360 Şişli/İstanbul” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek, kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, doktorlarsaglik@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Şirket’imize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@betemar.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvurunuzda;
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu,

bilgilerinin bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

KVKK’nın 11. maddesinde tanınan haklar kapsamında, veri sahibi olarak, bahse konu haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebinizin niteliğine göre cevabı en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde iletecektir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin alınabileceğini bildiririz. Başvurunuza, Şirket’imiz tarafından KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında tüm sorumluluklarımıza uyarak, tüm şekli ve usuli şartlar sağlanarak cevap verilecektir.